Eurocrypt 2015
26 - 30 April 2015
Sofia, Bulgaria
EUROCRYPT 2015
Sponsors© 2014 COSIC, KU Leuven
Sofia photo by Simona Nikova